معرفی کارخانه
سازمان اخیرا نسبت به راه اندازی بخشی در شرکت توسط همکاران خبره و باسابقه سازمان اقدام نموده است که این بخش موظف به کنترل مواد اولیه و قطعات نیم ساخته ورودی به شرکت است و سازمان بدون تأیید مسولین مربوطه در ارتباط با کیفیت مواد و قطعات و همچنین قیمت تمام شده ان مبادرت به تأمین ان نمی نمائید و تاکنون موفق شده است مشخصات اکسید منیزیم و همچنین آلیاژ های مقاومتی (سیم) مورد استفاده در المنت های استیل و مسی رامشخص و هم اکنون تولیدات واحد با مشخصات و ویژگی‌های استاندارد مربوطه مطابقت می نماید.

تجهیزات


آزمایشگاه

کارخانه